Powiat Przemyski: Nowa umowa na scalanie gruntów podpisana
W Starostwie Powiatowym w Przemyślu doszło do podpisania istotnej umowy, która ma na celu kompleksowe zagospodarowanie gruntów we wsi Kalników. Inwestycja obejmuje szeroki zakres działań, takich jak budowa i modernizacja dróg, melioracja oraz rekultywacja terenów. Projekt ten, finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ma na celu poprawę infrastruktury i warunków życia mieszkańców.

Umowa o zagospodarowanie gruntów w Kalnikowie

21 czerwca 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Przemyślu miało miejsce uroczyste podpisanie umowy między Powiatem Przemyskim a firmą FBT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Stronę powiatu reprezentowała Bożena Ryczan, Starosta Przemyski, natomiast spółkę – Maksymilian Martyszko, Prezes Zarządu. Umowa dotyczy realizacji projektu „Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Kalników, gm. Stubno na obszarze 2426,7772 ha w zakresie budowy, przebudowy dróg, melioracji i rekultywacji”.

Zakres i finansowanie inwestycji

Inwestycja ma być realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że firma FBT będzie odpowiedzialna za całość prac – od fazy projektowej aż po zakończenie budowy. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 21 184 563,00 zł brutto. Środki na realizację tego projektu pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Zadanie to jest częścią większej operacji typu „Scalenie gruntów”, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Korzyści dla lokalnej społeczności

Podpisana umowa to istotny krok w kierunku poprawy warunków życia mieszkańców wsi Kalników. Realizacja tego projektu przyniesie wiele korzyści, w tym lepszą infrastrukturę drogową, co ułatwi komunikację i transport. Dodatkowo, przeprowadzone melioracje i rekultywacje mają na celu poprawę jakości gruntów rolnych, co z kolei wpłynie na efektywność upraw i gospodarki rolnej w regionie. Prace mają zakończyć się do 31 marca 2025 roku, co oznacza, że lokalna społeczność szybko odczuje pozytywne efekty tej inwestycji.


Powiat Przemyski