W Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu odbyła się roczna narada służbowa podsumowująca pracę przemyskich policjantów w 2019 roku. W spotkaniu udział wzięli Komendant Miejski Policji w Przemyślu wraz z Zastępcą, zaproszeni goście oraz przedstawiciele wszystkich pionów i komórek organizacyjnych przemyskiej komendy.

Odprawę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Przemyślu nadkom. Piotr Mazur, który przedstawił osiągnięte wyniki i omówił efekty ubiegłorocznej pracy we wszystkich pionach jednostki. Komendant podkreślił rolę współdziałania z samorządami miasta, powiatu i gmin. Dzięki wspólnym działaniom i wsparciu finansowemu kontynuowano remonty pomieszczeń służbowych oraz zakupiono nowe radiowozy. Komendant podziękował przedstawicielom samorządów za dotychczasową współpracę.

Głos zabrali także Prokurator Rejonowy w Przemyślu Anna Szczerba, Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun oraz Starosta Przemyski Jan Pączek, którzy podkreślili znaczenie służby, jaką na co dzień pełnią przemyscy policjanci. W okolicznościowych przemówieniach zaproszeni goście gratulowali policjantom osiągniętych wyników w służbie, deklarując chęć budowania wielopłaszczyznowej współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie i mieście.

Podsumowując naradę roczną, nadkom. Piotr Mazur podkreślił, że najważniejszym priorytetem i miernikiem oceny Policji jest wzrost i zadowolenie obywateli z jakości pracy policjantów. Zaznaczył również rolę policjantów dzielnicowych. Komendant omówił także priorytety przemyskiej policji na 2020 rok.

mf