Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Przemyśl

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu informuje, że w dniach od 20.10.–24.10.2020 r. odbędzie się w tutejszej Komendzie „szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (dowódców OSP)”. Termin przeprowadzenia szkolenia zaplanowany jest w dniach 20.10.-:-24.10.2020 r.
Ze względu na stan epidemii część teoretyczna zajęć zostanie przeprowadzona na odległość z wykorzystaniem materiałów i środków dydaktycznych znajdujących się na stronie internetowej (www.przemysl.kmpsp.gov.pl) w zakładce OSP.
Część praktyczna szkolenia, która przeprowadzona zostanie w dniach 23.10.2020 r. -:-24.10.2020 r. w KM PSP Przemyśl, z wykorzystaniem sprzętu technicznego znajdującego się na wyposażeniu JRG, zostanie zakończona egzaminem w dniu 24.10.2020r.
Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z zachowaniem obostrzeń i wytycznych wynikających z obecnego stanu epidemii ogłoszonego przez Ministra Zdrowia i także po wcześniejszym uzgodnieniu z Wojewódzkim Ośrodkiem Szkolenia w Nisku oraz Komendantami Gminnymi ZOSP RP.
W związku z powyższym członkowie OSP, którzy zostaną zakwalifikowani na przedmiotowe szkolenie, w którym wymagane jest ich osobiste stawiennictwo (część praktyczna), zobowiązani są do:
– Składania wstępnej ankiety kwalifikacji;
– Posiadania maseczek, jednorazowych rękawic i środków dezynfekujących do własnego użytku;
– Zachowania dystansu od innych osób minimum 2-ch metrów;
– Poddania się pomiarowi temperatury;
– Stosowania się do wyznaczonych godzin stawiennictwa oraz poleceń i wskazówek osób przeprowadzajac6ych postepowanie kwalifikacyjne.
W przypadku wprowadzenia nowych wytycznych i obostrzeń, które uniemożliwiłyby przeprowadzenie szkolenia zgodnie z planem i wymogami, szkolenie może zostać wstrzymane w dowolnym momencie lub mogą nastąpić zmiany w jego harmonogramie.
Wypełnione oraz podpisane karty skierowań należy dostarczyć do tutejszej komendy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2020r.
Ankietę wstępnej kwalifikacji należy wypełnić w dniu 23.10.2020r. i przekazać kierownikowi szkolenia asp. Marcinowi Buczkowi przed przystąpieniem do zajęć praktycznych.
Szkolenie zostanie zakończone egzaminem w dniu 24.10.2020 r. o godz. 13:00 na terenie KM PSP Przemyśl.
Przedmiotowe szkolenie prowadzone będzie z uwzględnieniem wskazówek organizacyjnych i metodycznych realizacji procesu dydaktycznego, właściwego dla „Programu szkolenia kierujących działaniami ratowniczymi dla członków OSP (dowódców OSP)” z 2015 roku.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (20 miejsc), decyzja o zakwalifikowaniu na szkolenie podejmowana będzie na podstawie działalności operacyjnej jednostek z informacji zawartych w bazie sił i środków.
Karta skierowania, ankieta wstępnej kwalifikacji na przedmiotowe szkolenie zostały zamieszczone na stronie internetowej (www.przemysl.kmpsp.gov.pl) w zakładce OSP.
Sprawę szkoleń OSP prowadzi asp. Marcin Buczek, tel. 16 6764670.